Search

دادبان

در بسیاری از موارد مشاهده شده‌ که نیروهای امنیتی و انتظامی با احضار شهروندان از آنان تعهد می‌گیرند که دیگر فعالیتی نداشته باشند. متاسفانه اخذ تعهد در دادسرا توسط مقامات قضایی هم رواج پیدا کرده‌ است. تعهداتی که ماموران یا مقامات قضایی از شهروندان، مبنی بر عدم‌ فعالیت سیاسی و مدنی می‌گیرند، هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد؛ یعنی این‌که شخصی که تعهد داده‌، موظف به رعایت آن نیست و در صورت عدم‌ رعایت آن، مرتکب جرمی نشده‌ است. از طرف دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند این تعهدات را نوعی اقرار محسوب کنند و بر اساس آن شخص را محکوم کنند.

با وجود این، توصیه می‌شود اشخاصی که به هر نحوی به مراجع امنیتی مراجعه می‌کنند، نسبت به «تعهددادن» مقاومت کنند و در صورتی که تحت فشار مجبور به تعهددادن شده باشند، حتما مراتب امضا و اخذ تعهد به صورت غیرقانونی توسط ماموران را به دادستان محل و سایر مراجع – از جمله دادسرای نظامی صالح و ماموران حفاظتی و بازرسان نیروی انتظامی یا اداره متبوع مامور – گزارش کنند. شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.

دانلود رایگان نسخه نوشتاری