Search

دادبان

حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی قانون‌گذار برای هر شخصی که به عنوان متهم وارد یک پرونده کیفری می‌شود، یک سری حقوقی پیش‌بینی کرده‌ است. بخشی بزرگی از این پیش‌بینی‌ها، برای این است که شخص متهم در یک فرایند عادلانه قرار بگیرد و ابزارهایی برای دفاع از خود داشته‌ باشد. رعایت این حقوق، به‌خصوص در جرایم امنیتی و سیاسی، بسیار مهم است؛ به این دلیل که در یک طرفِ پرونده، نیروهای امنیتی به همراه مقامات دادسرا وجود دارند که قطعا امکانات و قدرت به مراتب بیش‌تری از یک شخص عادی دارند. اگر این حقوق به‌درستی رعایت نشود، قطعا طرف دیگر پرونده، هرچه بخواهد، می‌تواند انجام‌ دهد. آگاهی شهروندان، به‌خصوص کنشگران مدنی، از این حقوق و مطالبه آن در زمانی که متهم هستند، بسیار موثر است.

در ادامه با گوش دادن این کتاب صوتی ۲۲ حق متهم را بیشتر بشناسیم.