Search

دادبان

در سال گذشته شمار قابل توجهی از حقوق شهروندان نقض شده است و شهروندان با مشکلات جدی در این زمینه روبرو شدند.

بر همین اساس در گفت‌و‌گوی اینستاگرامی دادبان بر آن شدیم که گذری داشته باشیم بر مهمترین حقوقی که از شهروندان نقض شده است. میهمانان این برنامه، در روز نهم فروردین ۱۴۰۲، موسی‌برزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان و معین خزائلی، حقوق‌دان به بررسی این موضوع پرداختند.