Search

دادبان

طرحی از اسد بیناخواهی

برای زندانیانی که در سلول‌های انفرادی از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی، از جمله حق دسترسی به خدمات پزشکی، محرومند.