Search

دادبان

ــ رسانه‌ای‌کردن پرونده‌های سیاسی و امنیتی باعث می‌شود نیروهای امنیتی با احتیاط بیشتری با متهم رفتار کنند.

ــ مسئولان مافوق رسیدگی به پرونده از آن مطلع می‌شوند و ممکن است بر آن نظارت کنند.

ــ رسانه‌ای نوعی مستندسازی وضعیت حقوق بشر است.

ــ نهادهای بین‌المللی از وضعیت پرونده مطلع خواهند شد و برای درخواست پناهندگی احتمالی شخصی استناد به اخبار منتشرشده بسیار موثر خواهد شد.