Search

دادبان

– صدور قرار بازداشت موقت در جرایم امنیتی، فقط در جرایمی امکان‌پذیر است که حداقل مجازات قانونی آن بیش از دو سال باشد

– قرار بازداشت موقت، زمانی صادر می‌شود که بیم تبانی متهم یا ازبین‌رفتن دلایل و فرار و مخفی‌شدن او باشد

– قرار بازداشت موقت، باید مستدل باشد، یعنی مقام قضایی حتما دلیل صدور قرار را اعلام کند

– قرار بازداشت موقت، در جرایم امنیتی باید ماهی یک بار تمدید شود و متهم یا وکیل او می‌تواند در هر بار تمدید، اعتراض کند

– قرار بازداشت موقت، نباید از حداقل مجازات در‌نظر‌گرفته‌شده برای جرم انتسابی تجاوز کند

– قرار بازداشت موقت، در جرایم امنیتی نباید بیشتر از یک سال باشد