Search

دادبان

بنا بر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در ایران، در اعمال قانون هیچ تفاوتی میان موتور سیکلت و خودرو وجود ندارد و ماموران پلیس برای اعمال قانون علیه راکبان موتورسیکلت نیز موظفند مانند رانندگان خودرو، تمامی قوانین موبوطه را رعایت کنند.

موتورسیکلت هم مانند خودرو، تنها در صورتی می‌تواند توسط ماموران پلیس متوقف شود و راکب آن مورد بررسی قرار گیرد که مرتکب تخلف شده باشد. چرا که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، توقف خودروها توسط پلیس برای هرگونه بازرسی یا بررسی مدارک یا وضعیت راننده، تنها در صورتی مجاز است که تخلفی از سوی راننده اتفاق افتاده باشد.

در همین زمینه ماده ۲۰ این قانون توقیف موتورسیکلت را تنها پس از احراز تخلف مشخص راکب توسط پلیس مجاز دانسته و موارد قانونی توقیف را نیز صراحتا مشخص کرده است.

از این رو شکی نیست، ماموران پلیس، قانونا حتی اجازه متوقف‌کردن موتورسیکلت‌ها صرفا برای بررسی مدارک راکب را ندارند و اقدام آنان در این زمینه پیش از احراز هرگونه تخلف یا توقیف موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی غیر از موارد مشخص‌شده در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خود جرم محسوب می‌شود.