Search

دادبان

طراح: اسد بیناخواهی

۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲ سامان صیدی (یاسین)، خواننده رپ، پس از تحمل شکنجه‌های بسیار از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان آموزشی درمانی روانپزشکی رازی، معروف به امین‌آباد، منتقل شد. این نخستین بار نیست که یک زندانی با اجبار بیمارستان امین‌آباد بستری می‌شود. بسیاری از مدافعان حقوق بشر این عمل را در راستای خفه‌کردن صدای زندانیان و سرکوبی بیش‌تر آنان می‌دانند.

اخیرا نیز فیلم دو زن جوان در اینترنت منتشر شد که با لباس حاجی فیروز در حال اجرای رقص و موسیقی بودند و کمی بعد خبر بازداشت آن‌ها آمد.

انتقال اجباری به بیمارستان روانی ممکن است در انتظار هر یک از شهروندان، معترضان و کنشگران زندانی باشد.