Search

دادبان

طرحی از اسد بیناخواهی

کلمه «عدالت» را که می‌شنویم، انصاف، دادگری و عادل بودن در قضاوت، اولین معانی هستند که با این کلمه به ذهن ما متبادر می‌شوند. و متضاد آن می‌شود؛ ستم و ظلم.

اما اگر بخواهیم چه میزان عدالت برقرار شده است کافی است کمی تاریخ را ورق بزنیم و ببینیم چه جان‌هایی که در این سال‌ها تنها به خاطر اعتراض به بی‌عدالتی و ظلم و ستم بر بالای دار رفتند و یا پشت میله‌های زندان چوب‌خط زندگی خود را بر دیوار ثبت می‌کنند.
شما خود قضاوت کنید که چه میزان عدالت برقرار شده است؟