Search

دادبان

سوءپیشینه یا سوءسابقه کیفری است اصلاحی است که در نتیجه برخی محرومیت‌های اجتماعی ناشی از محکومیت کیفری در جرایم عمدی برای مدت زمان مشخصی ایجاد می‌شود.

۱- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

۲- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.

۳- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

باید دانست، سوءپیشینه کیفری دائمی تنها در موارد بسیار محدودی دائمی است و در قریب به اکثریت موارد و به ویژه مواردی که ذکر شد، پس از طی مدت زمان قانونی، برطرف می‌شود.