Search

دادبان

بسیار مشاهده شده است که خانواده فعالان سیاسی از طرف نهادهای امنیتی برای بازجویی فراخوانده می‌شوند. قانونا احضار یک شخص فقط توسط مقام قضائی امکان‌پذیر است. بنابراین چنانچه یک مامور امنیتی شما را برای ادای برخی توضیحات احضار کرد، مخالفت کنید و درخواست کنید تا احضاریه از طرف دادگستری صادر شود.