Search

دادبان

عمل «عدم رعایت حجاب شرعی»، جرم تعزیری درجه ۸ است و مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود. در نتیجه احضاریه‌های مرتبط با حجاب اجباری، مستقیم از دادگاهی ارسال می‌شود که رسیدگی قضایی انجام می‌دهد. از آنجا که درجه تعزیر این جرم ۸ است، بازداشت ندارد و عدم حضور متهم تاثیری در روند دادرسی ندارد و دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد.

در چنین شرایطی، ماهیت حکم دادگاه بستگی به میزان وجود شواهد و مدارک در پرونده علیه متهم دارد. به این معنی که مثلا اگر تصویری (هرچند ناواضح و حتی اشتباه) وجود داشته باشد که ضابط ادعا کند متعلق به متهم است، دادگاه به احتمال فراوان رأی بر محکومیت صادر خواهد کرد. چراکه متهم در محاکمه حضور نداشته تا از خود دفاع کرده و صحت تصویر ادعایی را انکار کند.

نکته مهم دیگر این است که از آنجا که مشاهده ابلاغیه در سامانه «ثنا» به عنوان ابلاغ واقعی تلقی می‌شود، عدم حضور متهم در صورت مشاهده ابلاغیه در این سامانه، سبب حذف شرایط محاکمه غیابی می‌شود و رأی صادره غیابی محسوب نمی‌شود و در نتیجه محکوم نخواهد توانست نسبت به آن واخواهی کند.

در نتیجه توصیه دادبان این است که در صورت دریافت احضاریه از سوی دادگاه مبنی بر اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی»، بهتر است در دادگاه حاضر شوید و از خود دفاع کنید.