Search

دادبان

1-از بحث و جدل با ماموران خودداری کنید و در صورت امکان با حفظ آرامش از محل استقرار آن‌ها دور شوید.

2- آرامش خود را حفظ کنید. ماموران امنیتی تمایل دارند عامدانه شما را عصبانی کنند تا به این بهانه بازداشت‌تان کنند یا به خشونت فیزیکی متوسل شوند.

3- در صورت تلاش ماموران برای بازداشت یا توقف شما، از توسل به خشونت خودداری کنید.

4- ماموران پلیس اجازه لمس شهروندان و برخورد فیزیکی با آنان مگر در موارد ضروری و محدود را ندارند.

5- فراموش نکنید که بازداشت شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی، کاملا غیر قانونی است. تا حد امکان با حفظ خونسردی و آرامش در برابر خواسته‌های غیر قانونی ماموران از جمله بازداشت یا سوار کردن بر خودروی پلیس، مقاومت کنید.

6- در اولین فرصت هرآنچه که اتفاق افتاده را رسانه‌ای کرده و از ماموران خاطی پلیس شکایت کنید.