Search

دادبان


مجوز قانونی شهروندان برای دفاع از خود در برابر خشونت ماموران امنیتی و انتظامی، آمران به معروف و حجاب‌بان‌ها از دیگر سوالاتی است که بارها در سال گذشته از دادبان پرسیده شده است.

در پاسخ به این سوال باید گفت اگرچه حق دفاع مشروع در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی برای همه شهروندان در برابر هرگونه خشونت غیر قانونی به رسمیت شناخته شده است، اما استفاده از این حق تابع شرایط قانونی ویژه‌ای است.

بنا بر این شرایط توسط به خشونت در مقام دفاع زمانی به عنوان دفاع مشروع پذیرفته می‌شود که در مقام دفاع باشد نه حمله، خشونت واقع شده غیر قانونی باشد، اقدام دفاعی متناسب با میزان خطر موجود باشد، بین حمله و دفاع همزمانی وجود داشته باشد، دفاع‌کننده دسترسی به مراجع قانونی مانند پلیس نداشته باشد و مدافع یا خود طرف حمله باشد یا از او برای کمک درخواست شود.

تنها در چنین شرایطی است که عمل فرد در توسل به خشونت به عنوان دفاع مشروع شناخته می‌شود و در غیر این صورت خود مصداق اعمال خشونت بوده و جرم خواهد بود.

در نتیجه توصیه دادبان به شهروندان این است که اگرچه قانونا حق دفاع مشروع برای آنها به رسمیت شناخته شده اما استفاده از این حق تنها در شرایط اشاره شده مجاز است.