Search

دادبان

یکی دیگر از سوالاتی که دادبان به واسطه بازداشت‌های گسترده شهروندان در سال گذشته با آن روبرو شد این بود که در صورت فرار متهمی که به قید وثیقه یا کفالت آزاد است، تکلیف وثیقه یا کفالت مورد نظر چیست و چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال از منظر قانونی، از آنجا که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار به واقع تعهد نسبت به تحویل و معرفی متهم در زمان مورد تقاضا مقام قضایی است، در صورت عدم امکان تحویل متهم از سوی آنها، کفیل یا وثیقه‌گذار در برابر مقام قضایی مسئول بوده و قانونا ملزم به تامین وجه‌الکفاله یا تحویل مورد وثیقه به دادگاه است.

این بدان معنی است که در صورت فرار متهم، دستگاه قضایی سند وثیقه را ضبط کرده و در صورت عدم تامین مبلغ آن از سوی وثیقه‌گذار، ملک مورد نظر به مزایده گذاشته خواهد شد. درباره کفالت نیز، کفیل موظف به تامین مبلغ است، در غیر این صورت حساب بانکی ارائه شده توقیف و مبلغ مستقیما از آن کسر خواهد شد.

بر این اساس توصیه دادبان این است که شهروندان در صورت مواجهه با درخواست کفالت یا وثیقه از سوی افراد ناشناس، حتما نسبت به اتهام آنها اطلاع و آگاهی پیدا کرده و به ویژه در اتهامات غیر سیاسی، با علم به وضعیت متهم اقدام به وثیقه‌گذاری یا کفالت نمایند.