Search

دادبان

چگونگی ثبت و به ویژه عملی کردن شروط ضمن عقد ازدواج با هدف بهره‌مندی زنان از حقوق اساسی و انسانی در روابط زناشویی از جمله چالش‌های سال گذشته برای زنان و همچنین دغدغه مردان جوان در ایران بوده است.

رفع این چالش برای زنان و حل دغدغه مردان جوانی که خواستار بهره‌مندی همسران خود از حقوق انسانی‌شان در شرایط فعلی تنها از راه ثبت شروط ضمن عقد ازدواج امکانپذیر است.

در همین زمینه ثبت شرط تحصیل، شرط اشتغال، شرط وکالت زوجه در صدور مجوز برای خروج از کشور، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق، شرط انتخاب محل زندگی، شرط تقسیم اموال پیش از طلاق و شرط درباره حضانت فرزندان از اصلی ترین و رایج ترین شروط ضمن عقد ازدواج هستند که با هدف تامین حقوق زنان در ازدواج ثبت گردیده و در صورت ثبت درست ظرفیت لازم برای تامین حقوق زنان را دارا هستند.