Search

دادبان

اولا باید توجه بشود هر نهادی داخل قوه قضائیه الزاما کار قضائی انجام نمی دهد. به عنوان مثال یک فرد می تواند در مورد پرونده خود با مسئولان ارش قوه قضائیه همچون رئیس دادگستری استان و یا رئیس قوه قضائیه نامه نگاری کرده و خواهان توجه به پرونده خود شود. از طرف دیگر یک فعالی سیاسی و یا یک کنشگر مدنی می تواند در مورد نقض حقوق خود به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز مراجعه کند. ریاست این ستاد با رئیس قوه قضائیه است و اعضای آن عبارتند از دبیر ستاد به انتخاب رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر امورخارجه، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندانها،  مسئول کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی، معاونت امنیت بین الملل دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه. نحوه فعالیت و وظایف این ستاد به موجب مصوبه شواریعالی امنیت ملی و آیین نامه ای است که بر این اساس تنظیم شده است. این ستاد بیشتر مسئول هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین المللی با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط می باشد که البته در عمل صرفا به پاسخگویی به گزارشهای سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر در راتباط با وضعیت حقوق بشر ایران متمرکز شده است. با این حال اگر شهروندان در مورد خود و دیگری با نقض حقوق بشر مواجه شوند این امکان وجود دارد که به این ستاد گزارش دهند. شخص میتواند مستندات خود را مستقیما به این ستاد تحویل دهد و یا اینکه آنها را پست کند. این ستاد در ساختمان دادگستری استانها دفتر دارد.